bishop_big.jpg

Copyright © Eparchy of Stamford 2016

Page 1 2 3 4 5 6 7

NEWS

Year of Mercy


CW_Sept-15_fly.pdf

English / Ukrainian

Family life office

Broadcast of Divine Liturgy

Vibrant Parish add catechism.pdf

More info / Click here for preview

PASTORAL LETTER OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV TO PRIESTS ON HOLY THURSDAY

Text of the Letter in English and Ukrainian

***

PASTORAL LETTER OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV TO YOUTH ON PALM SUNDAY

Text of the Letter in English and Ukrainian

***

MEDITATION FOR PALM SUNDAY, 2018

Metropolitan Stefan Soroka

Have you ever felt alone even when surrounded by people?  You feel that no one really knows you for the person you really are.  Jesus knows how you feel.  The Palm Sunday Gospel story tells of one such occasion in the life of Jesus.  Jesus knew the crowds singing ‘hosanna’ was hollow.  They had hoped that Jesus would deliver them from political domination by Rome.  Jesus had not come to give them political freedom.  He had come to give them something more.  He had come to Jerusalem during the Passover to be their sacrificial lamb.  He had come to give them eternal life with God. Even the disciples did not comprehend the significance of that ride into Jerusalem.  No one seemed to be aware that Jesus had come to Jerusalem to die.  He would not set up an earthly kingdom, but he would establish a spiritual kingdom by sacrificing himself. How lonely Jesus must have felt.  Jesus carried the weight of loneliness.  Jesus survived Palm Sunday because he had hope and faith in his heavenly Father.  Next time you feel alone or think that no one really understands your secret thoughts, take heart.  Someone does know how you feel.  He is waiting for you in the calm lonely eye of the stormy crowd.  He went through his Palm Sunday experience alone, so that you will not have to go through yours the same way.  Even when those around you will not, or cannot understand you, God does!  Reach out to Jesus Christ this Holy Week in special prayer, meditation and through Holy Confession.  You will come to know Him more personally in His resurrection on Easter Sunday!  A Blessed Holy Week!

РОЗДУМИ НА ВЕРБНУ НЕДІЛЮ, 2018 р.

Митрополит Стефан Сорока

Чи ви коли-небудь почувалися одинокими, навіть  в оточенні людей? Ви відчуваєте, що ніхто не знає вас справжнього. Ісус знає ці почуття.  Євангельська оповідь про Вербну неділю розповідає нам про одну таку історію в житті Ісуса.  Ісус знав, що юрба, яка викрикує “осанна”, є облудою.  Вони очікували, що Ісус звільнить їх від політичного гніту Риму. Але Ісус не прийшов, щоб принести їм політичне визволення.  Він прийшов, щоб дати їм щось більше.  Він прийшов в Єрусалим під час Пасхи, щоб стати жертовним Агнцем. Він прийшов, щоб дати їм життя вічне з Богом. Навіть апостоли не збагнули значення цього походу в Єрусалим.  Ніхто, здається, не розумів, що Ісус прийшов в Єрусалим, щоб померти.  Він не збирався засновувати земне царство, але через свою жертву закласти царство духовне.  Яким самотнім мав почуватися Ісус.  Він відчував тягар самотності.  Ісус пережив Вербну неділю, бо мав надію та вірив в Отця свого Небесного. Наступного разу, коли ви відчуєте себе самотніми, чи коли вважатимете, що ніхто, насправді, не розуміє ваших глибинних думок, зверніться до свого серця. Хтось насправді знає, як ви відчуваєте себе. Він чекає на вас у спокійних самотніх очах шаленіючої юрби.  Він пройшов крізь досвід Вербної неділі самотній, щоб вам не треба було пережити те саме.  Навіть якщо ті, хто довкола вас, не можуть зрозуміти вас, Бог зможе! Зверніться до Ісуса Христа впродовж цього святого тижня з особливою молитвою, роздумами і в святій сповіді.  Ви ще глибше пізнаєте Його у святому Воскресінні в Великодню неділю! Благословенного вам святого тижня!

***

FIFTH SUNDAY OF GREAT FAST 2018

Metropolitan Stefan Soroka


St. Mark tells us of the disciples walking on the road to Jerusalem with Jesus walking in the lead.  He tells us that “their mood was one of wonderment, while that of those who followed was fear” (Mk 10:32).  Then we hear of two disciples vying to sit, one at the right and other on the left, when Jesus comes into His glory.  This caused some anger among the other disciples.  Jesus calms them by instructing them, “You know how among the Gentiles those who seem to exercise authority lord it over them; their great ones make their importance felt.  It cannot be like that with you.  Anyone among you who aspires to greatness must serve the rest; whoever wants to rank first among you must serve the needs of all” (Mk 10:44).  Fear, mutual distrust, envy, and pride rob you and me of the special gift of walking with Jesus with wonderment.  We can be blinded to the needs and sufferings of others around us.  We can forget the importance of being of service to others.  Great Fast invites you and me to walk alongside Jesus Christ with wonderment as to where He will lead us.  We ar 10:45).  Saint Teresa of Calcutta saw the face of Jesus in every person she ministered to, especially the sick and the dying.  Through her inspiration, may we reminded, “… the Son of Man did not come to be served but to serve…” (Mke also cherish and search for opportunities to see Jesus Christ in the faces of those we serve!


П'ЯТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 2018 р.

Митрополит Стефан Сорока


Св. Марко оповідає нам про апостолів, які йшли дорогою до Єрусалиму слідом за Ісусом.  Він каже нам, що “і дивувалися вони й, ідучи за ним, страхалися” (Мк. 10, 32). Тоді ми чуємо про двох апостолів, які хотіли сидіти, перший  по праву, а  другий по ліву руку від Ісуса, коли Він прийде у славі.  Це стало усіх” (Мк. 10, 45). Страх, взаємна недовіра, заздрість, гордість крадуть у вас і в мене особливий дар дивовижної подорожі з Ісусом. Ми можемо бути сліпі до потреб і страждань навколо нас.  Ми можемо забути про важливість служіння іншим. Великий піст запрошує вас і мене із здивуванням йти поряд з Ісусом туди, куди Він нас веде. Нам нагадується, що “... й Син Чоловічий прийшов не на те, щоб йому причиною гніву інших апостолів.  Ісус заспокоїв їх, кажучи: “Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами, але хто з-поміж вас хоче стати великим, хай буде рабом служили, лише щоб служити...” (Мк. 10, 45). Свята Мати Тереза з Калькутти бачила відбиток лику Ісус на  кожній особі, якій служила, особливо хворій і вмираючій. Через її досвід цінуймо і шукаймо нагоду побачити Ісуса Христа в лицях тих, кому служимо!

***

PASTORAL LETTER OF THE SYNOD OF BISHOPS OF THE MAJOR ARCHIEPISCOPATE OF KYIV-HALYCH OF THE UKRAINIAN GREEK-CATHOLIC CHURCH

On the 100th Anniversary of the Re-establishment of the Ukrainian State

Text of the letter in English and Ukrainian

***

FOURTH SUNDAY OF GREAT FAST 2018

Metropolitan Stefan SorokaJesus cures a sick boy telling his father, “Everything is possible to one who has faith” (Mk 9 23).   Jesus observed that this type of cure could only come about through prayer.  The disciples were men of faith but could not cure the boy.  Jesus seems to become impatient with them when he says, “How long will I endure you” (Mk 9:19).  Even Jesus’ closest apostles needed to be reminded of the power of prayer, and the need to nurture it.  Great Fast invites you and me to nurture the power of faith with steadfast and honest prayer with Jesus.  It involves our reflecting on our priorities in life as we stand before Jesus.  Recall the parables which speak of the Kingdom of God as a treasure found in a field, or as a pearl of great value.  Those who find it sell all that they have in order to possess it.  Are we zealous in nurturing the value of our precious faith?  Do we do and give what we can to see that the faith is valued, taught and shared?  The journey of Great Fast leads you and me to nurture our faith in steadfast prayer and with acts of charity with the hope that Jesus Christ will not ask “How long must I endure you”, but rather rejoice in the powerfully living of our faith.  Join with others in the parish to nurture your faith as a family of God.


ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 2018 р.

Митрополит Стефан Сорока


Ісус оздоровив хворого хлопчика, а його батькові сказав: «... все можливо тому, хто вірує» (Мк. 9, 23).  Ісус акцентує увагу на тому, що цей вид оздоровлення можна здійснити лише через молитву.  Апостоли були віруючими чоловіками, і все ж вони не змогли оздоровити хлопця.  Ісус, здавалося, був роздратований, коли звернувся до апостолів:  «Доки я вас терпітиму?» (Мк. 9, 19).  Навіть найближчим апостолам Ісуса треба було пригадувати про силу молитви й потребу її плекання.  Великий піст запрошує вас і мене плекати силу молитви через постійну і щиру молитву до Ісуса.  Це включає наше роздумування про життєві пріоритети, коли ми стоїмо перед Ісусом.  Пригадайте притчу про Царство Боже, яке подібне до знайденого в полі скарбу, чи до коштовної перлини.  Той, хто знайшов його, продає все, що має, щоб посісти цей скарб. Чи ми достатньо ревно плекаємо цінності нашої коштовної віри? Чи ми уділяємося й робимо усе можливе, щоб побачити як оберігається, проповідується і шириться наша віра?  Наша подорож Великим постом веде нас до плекання нашої віри й сталої молитви поєднаної з ділами милосердя в надії, що Ісус Христос ніколи не скаже нам: «Доки я вас терпітиму?», - але, навпаки, порадіє глибині нашого життя в вірі.  Єднайтеся у своїй парафії, щоб плекати вашу віру в єдиній Божій родині.

***

THIRD SUNDAY OF GREAT FAST 2018

Metropolitan Stefan Soroka


Daily we are bombarded with messages which reveal the steadfast rivalry between various political and social groups.  Each contends that they are acting in the interests of all in society. Panels of media “experts” debate the merits of what people in power say and do. Yet, there is a reluctance to surrender to some common ground. Where is the gift of sacrifice in the interests of the other, the common good?  St. Paul, in his Epistle to the Philippians, exhorts us to “do nothing out of selfishness or out of vainglory; rather, humbly regard others as more important than yourselves, each looking out not for his own interests, but also everyone for those of others. Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus” (Philippians 2:3-5).  


The veneration of the Holy Cross on the third Sunday of Great Fast reminds us of Jesus’ sacrifice on the cross for you and for me.  Jesus died voluntarily for our salvation.  As you venerate the Holy Cross, resolve to live with greater humility.  Let go of rigid attitudes and perceptions.  Resolve to show greater understanding for the benefit of the common good. Participate in the special Lenten services, being a part of a community of faith.  A Blessed Journey in Great Fast!


ТРЕТЯ НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 2018 Р.

Митрополит Стефан Сорока


Щоденно нас атакують новини, які підкреслюють постійне суперництво між різними політичними та соціальними групами.  Кожна з них наполягає, що діє в інтересах усього суспільства.  Експерти в медійних студіях обговорюють усі «за» і «проти» людей у владі. Але не видно бажання прийти до якоїсь спільної думки.  Де подівся дар жертовності в інтересах інших задля спільного добра?  Святий Павло у своєму Посланні до Филип'ян застерігає нас: «Не робіть нічого підо впливом суперечки, чи з марної слави, але вважаючи в покорі  один одного за більшого від себе; майте на увазі користь не власну, а радше інших» (Флп. 2, 3-5).

Поклоніння Святому хресту у третю неділю Великого посту пригадує нам Ісусову жертву на хресті за вас і за мене.  Ісус добровільно помер на хресті задля нашого спасіння.  Вшановуючи Святий хрест, увійдіть у життя глибшого смирення.  Відмовтеся від впертості в поведінці та думанні.  Продемонструйте глибше розуміння переваги загального добра.  Беріть участь в спеціальних Великопосних службах, ставайте частиною спільноти віри.  Благословенної вам подорожі Великим постом!

***

SECOND SUNDAY OF GREAT FAST 2018

Metropolitan Stefan Soroka


The recent school shooting in Parkland, Florida caused much hurt and anguish, and the precious loss of life for seventeen innocent people.  We are gradually coming to learn more about the troubled mind and personality of the shooter.  His unusual and bizarre behaviors, and his anger and bitterness shown to others, were often observed by many far in advance of the tragic event.  This is characteristic of many such persons who choose to hurt others in violent ways.  Such people are often loners, existing on the peripheral of day-to-day life.  Perhaps we may even foster their isolation because of our fears and our lack of understanding of such people.  


In the Gospel, we hear of four friends tearing a hole in the roof of a place where Jesus was preaching, so that they could bring their paralyzed friend on a stretcher before Jesus for healing.  Jesus heals the man because of the faith of his friends. One of the most healing forces in the world is another human being who can listen with patience and with love, and who responds with what his faith tells him at that time.  The Church is called to be as society of true friends who care.  The tragedy in Florida awakens us to be more attentive and to take more initiative to reach out to the ‘loners’ amidst us.  May our Great Fast journey assist you and me to engage with others who may be needed to be brought closer to Jesus Christ for healing.  May each of us have the courage to be a true Christian friend, setting aside our own pressing needs and fears as we see and respond to the needs of those we encounter on life’s journey.ДРУГА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ, 2018 Р.

Митрополит Стедфан Сорока


Недавній збройний напад на школу в Паркленд, Флорида, спричив біль і  страждання  через втрату сімнадцяти життів.  Ми потрохи все більше дізнаємося про психічні відхилення та особистість убивці. Його незвична і дивна поведінка, його злість і нападки на інших людей спостерігалися задовго до трагічних подій.  Це характеризує більшість осіб, які обирають кривдити людей із застосуванням насильства.  Такі люди часто є одинаками, які існують на периферії щоденного життя.  Можливо, що ми самі підштовхуємо їх до ізоляції через наш страх і брак зрозуміння таких людей.


У Євангелії ми чуємо про чотирьох друзів, які розібрали стелю на хаті, в які проповідував Ісус, щоб спустити перед ним на ношах паралізованого приятеля, якого Господь оздоровив.  Ісус оздоровив чоловіка дякуючи вірі його приятелів. Одним з найсильніших оздоровлюючих чинників у світі є інша людина, яка може вислухати терпеливо і з любов'ю, і яка відгукнеться згідно своєї віри.  Церква покликана бути об'єднанням справжніх турботливих  друзів.  Трагедія у Флориді спонукає нас ставати уважнішими й активнішими у зближенні з “одинокими”  посеред нас.  Нехай наша великопосна подорож поможе вам і мені знайти тих, кого, можливо, потрібно наблизити  для оздоровлення до Ісуса Христа. Щоб кожен з нас мав відвагу бути справжнім другом християнином, який відкине свої невідкладні  потреби і страхи,  щоб побачити і відгукнутися  на потреби тих, з ким ми зустрічаємося на своєму життєвому шляху.  

***

FIRST SUNDAY OF THE GREAT FAST 2018

Metropolitan Stefan Soroka

 

When Philip told Nathanael that they had found “the one about whom Moses wrote in the law, also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth”, Nathanael asks “Can anything good come from Nazareth?” (Jn 1:46).  Nathanael reveals a common human characteristic, namely a tendency to make quick judgments.  Jesus repeatedly instructed his disciples and the people to whom he preached to “Stop judging that you may not be judged” (Mt 7:1) He would ask why we look at the splinter in another person’s eye and not the wooden beam in our own eye.  Let the one who is without sin cast the first stone!  Quick judgments are often revealed through the occasional use of inappropriate words or swearing.  Jesus told his disciples that “on the day of judgment, people will render an account for every careless word they speak” (Mt 12:36).  We ought to set aside any careless use of words.  Setting aside our tendency to judge others while realizing our own huge imperfections is a necessity before welcoming the Lord into our hearts.

  

ПЕРША НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 2018

Митрополит  Стефан Сорока

 

Коли Филип сказав Натанаїлу, що вони знайшли того, про кого Мойсей писав в законі, а також проповідували пророки - Ісуса, сина Йосифа, з Назарету,  Натанаїл відгукнувся: “А що доброго може бути з Назарету?” (Йо. 1, 46).  Натанаїл продемонстрував притаманну людині рису, а власне, здатність до поспішного осудження.  Ісус постійно навчав своїх апостолів і звертався до людей, яким проповідував: “Не судіте, щоб вас не судили” (Мт. 7, 1). Нам треба спитатися себе, чому ми бачимо тріску в оці іншої людини і не помічаємо колоду в своєму?  Нехай той, хто без гріха, перший кине камінь!  Поспішний осуд часто розкривається через вживання невідповідних слів чи лайки.  Ісус говорив своїм апостолам, що “за кожне пусте слово, яке скажуть люди, - дадуть відповідь судного дня” (Мт. 12, 36).  Ми маємо відкинути кожне нерозсудливе слово.  Позбутися звички судити інших, а замість того усвідомити свою глибоку недосконалість, необхідно для того, щоб прийняти Господа в своєму серці.

 

***

 GREAT FAST 2018, FORGIVENESS SUNDAY

Metropolitan Stefan Soroka

 

We celebrate ‘Forgiveness Sunday’ as we prepare to enter the journey of Great Fast beginning on Monday, February 12th.  Our first step in any journey is often the most important.  You and I are called to celebrate forgiveness in our life.  Ask yourself if you covet any anger or malice against anyone in your heart and mind.  Are there some prevailing negative thoughts or feelings which need to be cast aside to free yourself of unneeded baggage for your journey of coming closer to the Lord?  Our best efforts are minimized if we fail to forgive and to seek forgiveness.  Recall Jesus’ own words, “leave your gift at the altar and go first and be reconciled with your brother and then come and offer your gift” (Mt 5:24).  Jesus told the people that “if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you.  But if you do not forgive others, neither will your Father in heaven forgive your transgressions” (Mt 6:14-15).  Today, and always, as you and I enter the holy journey of Great Fast, let us enter with a reconciled heart filled with forgiveness given and forgiveness received!

 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 2018, ПРОЩЕНА НЕДІЛЯ

Митрополит-Архиєпископ Стефан Сорока

 

“Прощену неділю” ми відправляємо в приготуванні до початку великої подорожі Великим Постом, який починається в понеділок 12 лютого.  Наш перший крок у будь-якій подорожі зазвичай є найважливіший.  Вас і мене запрошується втішитися в нашому житті прощенням.  Спитайте себе, чи ви не затаїли гнів або зло проти когось у своєму серці, чи думках.  Чи не приховали ви якихось негативних думок, чи почуттів, які треба відкинути, щоб звільнитися від непотрібного багажу в вашій подорожі до Господа?  Наші найкращі зусилля зазнають поразки, якщо ми не простимо і не знайдемо прощення.  Пригадайте слова Ісуса; “...зостав там перед жертовником твій дар; піди, помирися перше з твоїм братом і тоді прийдеш і принесеш дар твій” (Мт. 5, 24).  Ісус сказав людям, що “коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить вам провин ваших” (Мт. 6, 14-15). Сьогодні й завжди, коли ви і я починаємо святу подорож Великим постом, ввійдімо в нього з чистим серцем, сповненим прощення даного і прощення отриманого!

***

GREAT FAST PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF THE U.S.A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL


For the text of the letter in English & Ukrainian click here

***

PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF THE U.S.A. “CALL TO PRAYER IN OUR FAMILIES” TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL

For the text of the letter in English & Ukrainian click here

***

KOLYADA AT ST. BASIL SEMINARY, JANUARY 13, 2018

For more images in the Image Gallery click here

***

FESTIVE CELEBRATION AT ST. BASIL SEMINARY

On Monday, January 1 2018, on the first day of the New Year, St. Basil Seminary celebrated the Feast of Circumcision of Jesus Christ and the feast day of its patron saint - St. Basil the Great. The feast began by the celebration of the Divine Liturgy. Concelebrating with bishop Paul Chomnycky, OSBM were rector of St. Basil Seminary, Very Rev. Roman Malyarchuk, Msgr. John Squiller, Rt. Rev. Mitred Martin Canavan, Rev. Teodor Czabala, Rev. Kiril Manolev, Rev. Robert Markovitch, Rev. Olvian Popovici, Rev. Vasyl Behay and  Rev. Taras Chaparin. Seminarians, catechists and guests of St. Basil Seminary prayed together with the clergy by singing responses. After the conclusion of the festive Divine Liturgy, the celebration continued with delicious luncheon.


***

***

CHRISTMAS PASTORAL LETTER OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV

For the text of the letter in English and Ukrainian click here

***

PASTORAL MESSAGE  OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF THE U.S.A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL

For the text of the letter in English and Ukrainian click here

***

CATECHISM OF THE UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH IN ENGLISH, CHRIST - OUR PASCHA, IS AVAILABLE ONLINE


at http://catechism.royaldoors.net/

***

NEW YORK METROPOLITAN DEANERY MEETING

New York - On Thursday, November 30, 2017, the clergy of the New York Metropolitan Deanery called by Very Reverend Peter Shyshka, Dean, in the presence of His Excellency, Most Reverend Bishop Paul Chomnycky, OSBM, gathered in St. George’s Ukrainian Catholic Church in Manhattan for their biannual deanery meeting. The gathering opened with a Moleben to the Mother of God celebrated by Bishop Paul and followed by a delicious lunch in the church’s cafeteria. During the meeting His Excellency, among other things, informed the clergy of the upcoming parish visitations and Patriarch Svyatoslav’s official visit to the eparchy in August of 2018. Very Rev. Shyshka closed the meeting by thanking Rev. Emelian Dorosh, administrator of St. George’s, for graciously opening the doors of his parish to this event and all the clergy for their participation.

***

THANKSGIVING LUNCHEON

On Wednesday, November 22, St. Basil Seminary hosted its traditional Thanksgiving Luncheon graciously prepared by the Catechists of the Sacred Heart. The luncheon was attended by guests, Seminary and Chancery staff and their families. The meal started with a prayer of thanks offered by the host of the gathering, Bishop Paul Chomnycky, OSBM.

Reverend Ivan Tykhovych donated the turkeys used to prepare the lunch.Thanks God for All & Happy Thanksgiving Everyone!


***

85TH ANNIVERSARY IF THE FAMINE-GENOCIDE OF 1932-33

On Saturday, November 18 the Ukrainian community of the New York City metropolitan area gathered for the annual ecumenical commemoration marking the 85thanniversary of the Hololdomor Famine-Genocide that was inflicted upon the Ukrainian nation by Joseph Stalin in 1932-33.

This year's commemoration began with a procession, which led from St. George's Ukrainian Catholic Church in the East Village through the streets of the city to St. Patrick's Cathedral in midtown Manhattan. Leading the procession were Archbishop Antony of the Ukrainian Orthodox Church in America and Bishop Paul of the Ukrainian Catholic Eparchy of Stamford.

The commemoration concluded at St. Patrick’s Cathedral with the celebration of a Panakhyda memorial service for the victims of the famine. Responses were masterfully sungby the famed Dumka Choir directed by Professor WasylHrychynsky. Metropolitan Anthony and Bishop Paul were joined by other hierarchs and clergy of the Catholic and Orthodox churches, including Metropolitan Stefan Sorokaof the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia, Archbishop Daniel of the Ukrainian Orthodox Church in the US and Bishop-emeritus Basil Losten. In addition, numerous Ukrainian and American governments representatives including Ukrainian Ambassador to the United States, Valeriy Chaly, and the Senior US Senator from New York State delivered inspiring greetingsemphasizing the importance of the commemoration and keeping the memory of the terrible crimes in order to prevent similar atrocities in the future.  Senator Schumer, who has attended the Holodomor commemorations many times in the past and is a loyal friend of Ukraine, delivered an especially noteworthy greeting.

It is estimated that 2000 people attended the event.

In addition, it is worth mentioning that this year marks the30th annual commemoration of the Holodomor in St. Patrick’s Cathedral. Initiated 30 years ago by Bishop Basil Losten, then Bishop of Stamford, and the late CardinalJohn O’Connor, Archbishop of New York, it has successfully spread the memory of the genocide beyond the Ukrainian community. For this the Ukrainian community of New York is extremely grateful to the Archdiocese of New York.

***

JOURNALIST FROM LVIV VISITS STAMFORD

The well-known Ukrainian journalist and historian Mr. Vakhtang Kipiani met with the local Ukrainian community at the Ukrainian Museum and Library of Stamford on Friday evening, November 17.

Mr. Kipiani is currently visiting and doing research at the Ukrainian Research Center on the invitation of Mrs. LubowWolynetz. His ongoing interest lies in collecting Ukrainian diaspora press. In Ukraine, Mr. Kipiani founded the Museum of Press, is the editor of the online publication “Istorychna Pravda” and teaches at the Ukrainian Catholic University School of Journalism in Lviv.

***

PYLYPIVKA (ADVENT) PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF THE U.S.A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL

For the text of the letter (in English and Ukrainian)click here

***

CONNECTICUT STATE FESTIVAL COMMITEE APPRECIATION LUNCHEON IN STAMFORD

On November 5, 2017, Bishop Paul Chomnycky, OSBM, hosted the Connecticut State Festival Committee appreciation luncheon in St. Basil Seminary in Stamford for the volunteers and workers who helped make the 50th Connecticut State Ukrainian Day Festival in September such a success. Following the luncheon the proceeds of this year's event, totaling $20,000, were disbursed to the recipients by Festival Chairman, Donald Horbaty. The grateful recipients included St. Basil Seminary, the Ukrainian Museum and Library of Stamford, Catechists of the Sacred Heart, Sisters Servants of Mary Immaculate, and Ukrainian soldiers wounded in the war in eastern Ukraine. Since the Festival's inception in 1966, over $950,000 have been donated to worthy causes. A highlight of the afternoon was the presentation of a special plaque to Donald Horbaty in recognition of his participation in every Connecticut Ukrainian Day Festival since its beginning in 1966. May God bless all the volunteers! See you next September at the 51st Ukrainian Day Festival!

***

+REV. PETER GRONSKI

On Friday, November 3, 2017, Rev. Peter Gronski, a retired priest of our eparchy living in retirement in Wroclaw, Poland, fell asleep in the Lord. He was 81. For more than 20 years Fr. Gronski served in various parishes of the Stamford Eparchy, the last few years serving as Chaplain and Confessor to the Mother of God Religious Sisters in Stamford.


May His Memory Be Eternal!

***

UKRAINIAN CATHOLIC PATRIARCHAL CATECHETICAL COMMISSION MEETS WITH U.S. BISHOPS AND EPARCHIAL REPRESENTATIVES IN STAMFORD, CT

by Very Rev. Archpriest John M. Fields

Stamford, CT—The Patriarchal Catechetical Commission of the Ukrainian Catholic Church, under the chairmanship of Bishop Peter Stasiuk, C.Ss.R., Eparchy of Australia, New Zealand and Oceania, held a two day meeting here, October 23-24, 2017 with the hierarchs and catechetical representatives of the Ukrainian Catholic Church in the United States.  The meeting is one of a series of meetings that the Patriarchal Catechetical Commission is holding throughout the world with eparchial catechetical commissions to assess the present status of catechetical formation and evangelization in the Ukrainian Catholic Church.  The findings will be presented at the Patriarchal Synod of Bishops in 2018.

The Monday session began with a welcome address from Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka from the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia.

In his remarks, Metropolitan Soroka expressed his optimism for the future of catechetical instruction and formation.

Metropolitan Stefan stated,  “We need to inspire new approaches to sharing the faith in life-giving and relevant ways.  My hope for this gathering is that we will focus on imaginative ways we can share the excellent catechism material which has recently been developed within our Ukrainian Catholic Church.  I am fearful that if we confine ourselves to traditional methods of teaching catechism, the results will continue to be minimal.

He asked, “Can we develop creative ways by which we can entice parents to seek catechism material on various websites?  Can we provide for the parents to study the material with their children and then to meet periodically in a group with a catechism teacher or with their parish priest?  Can we develop appealing short messages which might raise the interest of young minds and their parents to know more about their faith?  Such messages could be shared on websites, Facebook, twitter, and other such sites.”

Bishop Stasiuk addressed the topic, “We Have the Catechism (Christ, Our Pascha)—What Next?”  In his presentation he candidly expressed many of the difficulties that exist in parishes, from size, to lack of children, to commitment of parents, to secularization, that must be confronted in the present age.  He cited the need to transform parish life from one of maintenance to one of mission, drawing upon the central theme from the book of Father James Mallon, Divine Renovation: Bringing your parish from Maintenance to Mission.

Rev. Dr. Bryan Kelty made a presentation about the importance of Sacred Scripture in Catechetical Service and the interrelationship of both in the lifelong formation of Christians.

Considerable time was given to discussing the present state of catechesis with presentations from representatives of the Philadelphia Archeparchy and the eparchies of Stamford, Chicago and Parma.

Nazar Duda and Oksana Boiko, from the UGCC Patriarchal Catechetical Commission made presentations on catechesis for young adults and also on the materials that have been prepared by the UGCC Patriarchal Catechetical Commission.

Sister Luiza Ciupa, SSMI, a member of the Patriarchal Catechetical Commission, presented insights and the needs for updating the Catechetical Directory of the Ukrainian Catholic Church.

Bishop Benedict Aleksiychuk, from the St. Nicholas Eparchy of Chicago also made a presentation on the importance of liturgy to catechesis and how all the members of the entire church must strive to grow into experiencing a living faith, which must include all the services of our liturgical tradition.

In considering future needs, the group would like to see the establishment of a Metropolitan Catechetical Commission, the development of ongoing formation and certification programs for catechists, coordination of the list of catechetical materials available in both the English and Ukrainian languages, and the increased access of these materials on the internet for clergy, catechists, parents, youth, and all the faithful.

Metropolitan Stefan Soroka, Bishop Andriy Rabiy, Rev. Archpriest John M. Fields and Rev. Volodymyr Popyk represented the Philadelphia Archeparchy.

Bishop Paul Chomnycky, OSBM, Bishop emeritus Basil H. Losten, Sr. Eliane Ilnitski, SSMI, Rev. Kiril Angelov, Rev. Vasyl Colopelnic and Rev. Roman Malyarchuk were the representatives of the Stamford Eparchy.

Representing the Ukrainian Catholic Eparchy of St. Nicholas Eparchy in Chicago were Bishop Benedict Aleksiychuk, Kateryna Stasyuk and Rev. Volodymyr Kushnir.

Bishop Bohdan Danylo, Rev. Andrii Romankiv, Sr. Ann Laszok, OSBM, Zachary T. Svdiak,

Renata Harmatiy and Kathy Rudakewich were the participants from the Eparchy of St. Josaphat in Parma, Ohio.

Metropolitan Soroka was the main celebrant during the Monday morning Divine Liturgy celebrated in the Chapel of St. Basil’s Seminary.  On Tuesday morning, Bishop Chomnycky was the main celebrant during the Divine Liturgy.

***

+FATHER CHRISTOPHER WOYTYNA, OSBM

Father Christopher Woytyna, OSBM, fell asleep in the Lord on Sunday, October 22, 2017. Father Christopher was ordained in 1961. He served in the Eparchy of Stamford for most of his 56 years of priestly life, including the parishes at St. George Ukrainian Catholic Church in Manhattan for 15 years and Holy Cross Ukrainian Catholic Church in Astoria, New York, where he also was pastor. In the late ’80’s, Father Christopher was called to serve at St. Josaphat Ukrainian Church in Warren, Michigan. In 1992, Father Christopher was elected Provincial of the American Province of the

Dormition of the Most Blessed Virgin Mary for two consecutive four year terms. Father Christopher also served for many years as an elected member of the Provincial Council.


IN BLESSED REPOSE GRANT, O LORD, ETERNAL MEMORY!

***

EPARCHIAL FAMILY DAY RETREAT (OCTOBER 1, 2017) IN SLOATSBURG, NY

Eparchial Family Day Retreat: “The Christian Family in Today’s World” was held on Sunday, The Sisters Servants (SSMI) graciously hosted this event on their spacious property located near Sloatsburg, NY. The program included common prayer, presentations, and conversations. All the participants reflected on the topics of the crisis of families in contemporary world. All the presenters underlined: "Only when God becomes a member of our families, then love, peace, harmony and blessings will be there. And for this purpose families need to cherish a common prayer, communicate with one another, overcome selfishness, to be able to forgive, to lead a practical Christian life."The family unit is the basic building block of our church communities and of our entire society.  Thus, it is of the utmost importance that we focus our attention on building and preserving strong families in our Eparchy.  The children’s program included catechetical class, arts & crafts and games with the animators. All the participants received a blessing at the end of Moleben to the Mother of God.  

For more images click here

***

FALL CLERGY DAYS AT MT. ALVERNIA

From October 2 to October 4 2017 priests from the Stamford Eparchy attended Clergy Days at Mt. Alvernia Retreat Center in Wappinger Falls, NY. Several themes were presented  to the clergy of the Eparchy of Stamford by Rev. Bohdan Tymchyshyn, STD, PhD, Head of the Patriarchal Commission for the Family in Lviv, Ukraine:  “A general overview of the pasoral family care programs developed by the UGCC Family Commission", "Pastoral support of married couples in married life", "Preparation of children and young people to the married life" and "Pastoral care of non-sacramental families".

***

+FATHER LEO GOLDADE, OSBM

On Wednesday, September 27, 2017, after a long illness, Father Leo Goldade fell asleep in the Lord. May his memory be eternal!

Father Leo Goldade served in the Eparchy of Stamford since his ordination in 1972. Over the years he was invited to preach many missions and retreats. He was called to serve as Spiritual Director for St. Basil Seminary in Stamford, and then as Spiritual Director of the Pontifical Ukrainian Catholic Institute Patrocinio, He spent time as an Instructor in Ukraine, as Parochial Vicar in St. George Parish in NYC, as Master of Novices in the seminary in Glen Cove. Father Leo was a man and a priest of many God given talents which he hewed and perfected over his many years of service for the glory of God and the good of his brothers and sisters in Christ.


A Funeral Parastas will be celebrated at St. Joseph’s Monastery in Glen Cove, NY on Saturday, September 30th at 7:00 PM.

A Funeral Parastas will also be celebrated at St George Ukrainian  Catholic Church in New York City on Sunday, October 1st at 7:00 PM

The Funeral Liturgy will be celebrated at St. George Church in New York City on Monday, October 2nd at 10:00 AM

Interment will follow at Holy Spirit Cemetery in Hamptonburg NY in the Basilian Fathers’ section.


Please pray for the repose of  Father Goldade’s soul!

Вічная Пам’ять!

***

A MEETING OF THE UKRAINIAN-AMERICAN COMMUNITY WITH THE PRESIDENT OF UKRAINE

New York City - On Monday, September 18, 2017, the Eparch of Stamford, Bishop Paul Chomnycky, OSBM, and Bishop Emeritus Basil Losten participated in a meeting of the Ukrainian-American Community with the President of Ukraine, Petro Poroshenko and the First Lady of Ukraine, Maryna Poroshenko at the Ukrainian Museum in New York City, NY.

In his address Mr. Poroshenko thanked the diaspora for its continuous assistance and support: “Never in the history of the Ukrainian state, after the restoration of independence, has Ukraine felt such a great assistance and unity of all Ukrainians in the world aimed to implement the tasks the Ukrainian state faces today.”

In turn, a representative of the Ukrainian-American community, President of the Ukrainian Congress Committee of America, Mr. Andriy Futey, reassured Mr. Poroshenko of the community’s ongoing efforts to support Ukraine on all levels, especially, the government: “Our goal is one united community that can influence the decisions of the U.S. Government and Congress as regards their foreign policy and, thus, help in your bilateral efforts”.

At the conclusion of the meeting, all the participants took a group photo with the President of Ukraine and the First Lady.

***

50TH CONNECTICUT STATE UKRAINIAN DAY FESTIVAL

Many Ukrainians and non-Ukrainians attended the 50th annual Connecticut Ukrainian Day Festival on the campus of St. Basil Seminary, Stamford. Since Bishop Paul P. Chomnycky, OSBM, was in Ukraine for the Synod of Bishops of the Ukrainian Catholic Church, the Divine Liturgy was celebrated by Most Rev. Basil H. Losten, Bishop Emeritus. Very Rev. Archpriest Edward Young, pastor of Ss. Peter and Paul Church in Ansonia, CT, preached the English and Ukrainian language homilies. Concelebrating the Divine Liturgy were Very Rev. Roman Malyarchuk, seminary rector, and Very Rev. Petro Shyshka, dean of New York Metropolitan area and Rev. Deacon Methodius Soroka, OSBM. Responses to the Liturgy were sung by St. Vladimir’s Cathedral choir, directed by Mr. Mykola Maksymiuk. The afternoon offered ethnic and picnic food; shopping at book, folk art, music and art kiosks; touring the museum and visits to the seminary chapel; and a program of instrumental music and Ukrainian Falk dance groups performed in the campus Hutzul pavilion. Roman and Olena Stanislavsky served as masters of ceremonies for the program which included the following performers: dance ensembles Kalynonka, Stamford, CT; Zolotyj Promin, Hartford, CT; instrumental and vocal groups: Carpathian Lads, duo; Stefanie and Melania Koronovski, duo, East Heaven, CT, Pavlyshyn Sister, duo, Brooklyn, NY; Iryna Lonchyna; Valeriy Zhmud, Kyiv, Ukraine; and Lanka Halychanka, choir, Hartford, CT.

For more images click here

***

ST. BASIL SEMINARY BEGINS NEW ACADEMIC YEAR

SPIRITUALLY RENEWED


From right to left, 1st row: Very Rev. Archpriest Roman Malyarchuk, Rector, Msgr. Martin Canavan, Spiritual Director.

Second row: Roman Kuzmiak, Vasyl Vorokh, Volodymyr Sabalo, Ivan Manolev, Markiyan Dmyterko, Nazariy Dmyterko.

At a September 6th Divine Liturgy in the Seminary Chapel, Very Reverend Rector Roman Malyarchuk, blessed and presented cassocks to two new seminarians of St. Basil Seminary in Stamford, Roman Kuzmiak and Ivan Manolev. Concelebrating the Divine Liturgy along with the Very Reverend Rector were Msgr. Martin Canavan, Director of Spiritual Formation at the Seminary, and Rev. Robert Markovitch in residence at St. Basil. The Ceremony was preceded by a two-day period of retreat and recollection on Saturday and Sunday, September 2nd and 3rd. Beginning with Vespers on Saturday evening and ending with Moleben on Sunday afternoon, the silent retreat was centered on Christ’s call to every one of us. The retreat was led by Msgr. Canavan. The academic formation of the seminarians at St. Basil takes place at Sacred Heart University in Bridgeport, CT. Three of the seminarians take college courses with a concentration in philosophy, while the other three take English as a Second Language courses. Of the six seminarians, four are from Ukraine, one is from the United States, and one from Macedonia. At the Seminary, catechesis is taught by the “retired” Msgr. John Squiller, a former Rector and longtime teacher and track and field coach of the Seminary; Msgr. Canavan, in addition to Spiritual Formation, teaches Liturgy, Mr. Yuriy Yanovskiy, Cantor at St. Michael Church in Yonkers NY, teaches liturgical chant and music theory.

***

BLESSING OF ICONOSTASIS IN ST. VOLODYMYR CHURCH, HEMPSTEAD, NY


On Sunday, August 20, Bishop Paul Chomnycky celebrated a Hierarchical Divine Liturgy in St. Volodymyr Ukrainian Catholic Church in Hempstead, NY at the culmination of which he blessed a newly-erected iconostasis.  Concelebrating with Bishop Paul were the pastor, Rev. Vasyl Hyrnkiw and Very Rev. Roman Malyarchuk, Rector of St. Basil Seminary in Stamford, CT.

Both the carving of the iconostasis and the writing of the icons are the work of artist, Vasyl Bronetskyy.  Two generous parishioners donated the major portion of the funds to complete the project:  Kataryna Drabyk in memory of ++Michael & Sophia Drabyk and +Ivan Jaworsky; and Teodor Barniak in memory of his wife +Paraska.  May God bless and reward Kataryna and Teodor for their generosity!


For more photos (by Peter Zapryiuk) click here

***

THE 63RD ANNUAL HOLY DORMITION PILGRIMAGE IN SLOATSBURG, NY

The 63nd Holy Dormition Pilgrimage, hosted by the Sisters Servants of Mary Immaculate in Sloatsburg, NY on August 12 & 13, welcomed 4, 239 pilgrims who journeyed from near and far, including Canada. Although God’s graces and blessings come to us whether it is raining or sunny, God bestowed beautiful weather upon the pilgrims this weekend despite the predictions. The theme of the pilgrimage was Glory to God! Honor to Mary! Peace to Us!, which is the motto for the Sisters Servants. The pilgrimage opened on Saturday, August 12th with the celebration of the Akathist to the Mother of God by Fr. Jack Custer in St. Mary’s Chapel. The pilgrims flowed out into the gallery, and their resounding voices of praise seemed to echo throughout the Villa. In the evening Bishop Kurt Burnette, Bishop of the Byzantine Eparchy of Passaic, along with hierarchy and clergy from Stamford Eparchy, the Archeparchy of Philadelphia and the Byzantine Eparchy of Passaic, celebrated the moleben to the Mother of God in St. Mary’s Chapel again with an overflowing crowd of pilgrims. On Sunday, Aug. 13th, the pilgrims were lined up for confessions by 9:00 am and continued to prayerfully wait in long lines with over 20 dedicated priests, including a bishop, hearing confessions, from morning until the afternoon. The Pontifical Divine Liturgy was celebrated by Bishop Paul Chomnycky, Bishop Bohdan Danylo, Bishop John Bura, Bishop Basil Losten and concelebrating clergy. Archbishop Stefan could not attend due to health issues. In his homily, Bishop Paul expressed gratitude to the SSMI’s for their service, but also noted the possibility of the non-existence of the Sisters Servants in the U.S. in the near future, challenging families to respond to this need. Throughout the day, Divine Liturgy, various prayer services, the Stations of the Cross, the rosary, Moleben, blessing of the sick, activities for the children were available. Sr. Janice Soluk, SSMI from Canada and Sr. Tekla Gnatyuk gave presentations about the history of the SSMI’s and how we continue to serve God’s people. Throughout the day, pilgrims reverently lit candles and prayed for their many intentions. Pilgrims stopped and shared with the sisters their stories. One family was in distress as the mother had lost the broach during the pilgrimage somewhere on the grounds. It was the broach which her husband gave her 37 years ago, which he purchased at the pilgrimage in Sloatsburg and it was here in Sloatsburg where they met and in time were married. Thankfully, the broach was found and returned. The Sisters Servants of Mary Immaculate extend their heartfelt gratitude to the Hierarchy, clergy for their presence and spiritual leadership. We are grateful to all of the pilgrims who travelled to Sloatsburg to receive the plenary indulgence and other graces. Finally, we acknowledge and extend our sincere gratitude to the many volunteers from the League of Ukrainian Catholic, our Lay Associates, from the local parishes, from the village of Sloatsburg, and family members who helped us prepare for this huge endeavor, months in advance, the week before pilgrimage and during pilgrimage. We extend our gratitude the choirs who sang the responses to the Divine Liturgies. Our sincere gratitude to the parishes of St. Nicholas in Passaic, NJ, Transfiguration in Shamokin, NJ, St. Michael’s in Yonkers and SS Peter & Paul in Spring Valley, NY that donate each pilgrimage hundreds of dozens of pyrohy and help make holubchi. May the many blessings and graces received during the Holy Dormition Pilgrimage this year give us the love, wisdom and courage to witness Christ’s love during this year until the 64th Holy Dormition Pilgrimage on August 11 & 12, 2018.

For more images click here


***

ARCHEPARCHY OF PHILADELPHIA WELCOMES FATHER ANDRIY RABIY AS NEW AUXILIARY BISHOP


Metropolitan-Archbishop Stefan Soroka and Auxiliary Bishop John Bura, together with the clergy, religious and faithful of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia joyfully welcome the Holy Father’s appointment of Very Rev. Andriy Rabiy, a priest of the Archeparchy of Philadelphia, as an Auxiliary Bishop of the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia.  He has been assigned the Tutular See of Germaniciana.  Pope Francis concurred with the recommendation of the appointment offered by the Synod of the Ukrainian Catholic Bishops.

Very Andriy Rabiy has studied for the priesthood at our St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary, receiving his philosophical and theological studies at The Catholic University of America and the Dominican House of Studies in Washington, D.C.  He was ordained to the priesthood within our archeparchy and has served with enthusiasm and dedication at a number of parish assignments. Very Rev. Andriy Rabiy returned to The Catholic University of America for advanced studies in canon law and has served in our Archieparchial Marriage Tribunal.  His care and concern for the souls of faithful living in locations not close to existing parishes resulted in his beginning a successful new mission parish in Lancaster, PA, St. Andrew the Apostle Ukrainian Catholic Mission Parish.  Recently, he successfully transferred the location of the Nativity of the Blessed Virgin Mary Church from a downtown location to a more suitable suburb location offering a full range of facilities for the parish.  Very Rev. Andriy Rabiy serves as Vicar General and Vice-Chancellor of our Archeparchy, in addition to his ministry at his parishes.

Archeparchy of Philadelphia and our Ukrainian Catholic Church will be well served by the vibrant and dedicated ministry demonstrated by our newly nominated candidate to the episcopacy. We congratulate him. We commit ourselves to support him with our prayers, words of encouragement, and joyful sharing in his episcopal ministry.

God bless Very Rev. Andriy Rabiy richly in ways only He can as he undertakes his new ministry as a bishop of the Church.  Our heartfelt welcome and ‘Mnohaya Lita’!

Biography

On Tuesday, August 8th, 2017, His Holiness, Pope Francis appointed Very Rev. Andriy Rabiy as Auxiliary Bishop for the Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia.  Very Rev. Andriy Rabiy currently serves as Vicar General and as Vice-Chancellor for the Ukrainian Catholic Archeparchy, and as a Dean of the Lehigh-Schuylkill Deanery, PA. He is also a member of the College of Consultors, the Archieparchial Finance Advisory Council, the Presbyteral Council, the Archieparchial Administrative Council and Administrative Board at the Pennsylvania Conference of Bishops.

Very Rev. Andriy Rabiy was born on October 1, 1975, in the city of Lviv, Ukraine. His parents, Anton and Iryna Rabiy reside in Zymna Voda, Lviv region of Ukraine. He has one younger brother, Vitaliy, who is married with Iryna. They have two children, Andrian and Yuliana, and reside in Ukraine.

Very Rev. Andriy graduated from Zymna Voda High School #1 in 1992. In the fall of 1992 he entered Ivano-Frankivsk Seminary where he studied philosophy for two years. In August of 1994 he moved to the United States to continue his studies at St. Josaphat Ukrainian Catholic Seminary while attending classes at the Catholic University of America in Washington DC.  Following completion of a one year program studying English at the Metropolitan College of the Catholic University, he was enrolled in the School of Philosophy and Religious Studies at the same university. In May of 1999 he graduated with a Bachelor Degree in Philosophy.

In September of 1999 Fr. Andriy continued his theological studies at the Dominican House of Studies in Washington DC. He completed a four year program within three years and graduated with a Master of Divinity degree “cum laude” in May of 2002.

Fr. Andriy was ordained as a Subdeacon in May of 1998, and as a Deacon in November of 1999 by Most Rev. Archbishop Stephen Sulyk, He received his Presbyteral Orders from Most Rev. Archbishop Stefan Soroka in December of 2001 in the Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception in Philadelphia.

Upon completion of his theological studies, he was appointed as an administrator of Nativity of the Blessed Virgin Mary Church in New Brunswick (2002-2003; 2004-2005) and St. Michael the Archangel church in Hillsborough NJ (2002-2005), and for a brief time as administrator of Immaculate Conception Church in Hillside NJ (2003-2004).

In the fall of 2005, Very Rev. Andriy returned to the Catholic University of America in Washington, DC for studies in canon law. In 2008, he graduated with a Licentiate in Canon Law, having completed his dissertation on the patriarchal tribunal in the Eastern Church.

Since 2008, he has served as pastor of Nativity of the Blessed Virgin Mary Church in Reading, PA, where he successfully relocated the parish.  He also serves St. Andrew the Apostle Church in Lancaster, PA, a newly formed mission parish which he began in February 2013.

***

SISTER CLARE MARIAN HOLAK


(1934 - 2017)


Sister Clare Marian Holak, SSMI,  fell asleep in the Lord on Thursday, July 27, 2017.


God grant her eternal rest and may her memory be eternal!


Вічная Пам'ять!


For more informaition click here

***

MOST REVEREND BENEDICT (ALEKSIYCHUK) WAS ENTHRONED AS THE EPARCH OF ST. NICHOLAS UKRAINIAN CATHOLIC EPARCHY IN CHICAGO

JUNE 29, 2017

Hierarchical Divine Liturgy and Rite of Enthronement of Bishop Benedict

***

EPARCHIAL YOUTH CONVENTION - SERVING GOD BY SERVING OTHERS (JUNE 24-25, 2017)

YONKERS, NY - SLOATSBURG, NY
The 50 children participants of the Stamford Eparchial Youth Convention - Serving God by Serving Others - which was held in Yonkers NY, on June 24-25, had a beautiful 2 days between prayer, discussions and activities. Besides visiting the Police and Fire Departments, in Yonkers, and saying Thank You to them for all what they do for our citizens, on Sunday, June 25th, about 25 children visited our St. Joseph's Residents, serving and joining them for a barbecue. After the barbecue they performed few songs, played the piano, presented to each resident a little gift of a cross which was decorated by them on Saturday, followed by cookies and ice-cream. They ended the weekend going to St. Joseph's Chapel and praying for all those who need our help and care. Special thanks to all presenters and participants: Rev. Bohdan Tymchyshyn, PhD, Head of the Patriarchal Commission for the Family, UGCC; Sister Eliane Ilnytckyj, SSMI; to Fr. Kiril Angelov and St. Michael's parish in Yonkers for hosting thе Youth Сonvention.

For more images from Youth Convention click here

***

CARDINAL LUBOMYR HUSAR DIES AGED 85

Wednesday, 31 May 2017, 20:37

May 31, 2017, at 18:30 after a serious illness His Beatitude Lubomyr (Husar), Archbishop Emeritus of the Ukrainian Greek Catholic Church Church died at the age of 85.

January 26, 2001 - February 10, 2011 he served as a Major Archbishop of the Ukrainian Greek Catholic Church. Born in Lviv, Ukraine, on February 26, 1933, Lubomyr Husar fled from Ukraine with his parents in 1944, ahead of the advancing Soviet army. He spent the early post-World War II years among Ukrainian refugees in a displaced persons camp near Salzburg, Austria. In 1949, he emigrated with his family to the United States of America. From 1950 to 1954, he studied at St. Basil’s College (Ukrainian) Seminary in Stamford, Connecticut. He continued his studies at Catholic University of America in Washington DC, and at Fordham University in New York. He was ordained a Ukrainian Greek Catholic priest of the Eparchy of Stamford on March 30, 1958. From 1958 to 1969 Fr. Husar taught at St. Basil’s College Seminary, and also between 1966 and 1969 was the pastor of Holy Trinity Ukrainian Greek Catholic parish in Kerhonkson, New York. In 1969, Fr. Lubomyr went to Rome, where he earned a doctorate in Dogmatic theology at the Pontifical Urbanian University in 1972.

During his stay in Rome he joined the Ukrainian Studite monastic community at the Studion Monastery not far from Castelgandolfo, Italy, and was elected hegumen (superior) of the monastery in 1974. He was consecrated a bishop in 1977 in the Studion monastery chapel in Castelgandolfo by Patriarch Josyf Cardinal Slipyj. He was named Archimandrite (Abbot) of the Studite Monks in Europe and North America in 1978. When the Soviet Union collapsed in 1991, he returned to his native country and served as spiritual director of the newly re-established Holy Spirit Seminary in Lviv.

In 1994, he established a new Studite monastery near Ternopil, Ukraine. The Synod of Ukrainian Greek Catholic Bishops elected him Exarch of the Archiepiscopal Exarchy of Kyiv-Vyshhorod in 1995. In 1996, the Synod elected him as auxiliary bishop with special administrative delegated authority to His Beatitude Myroslav Ivan Cardinal Lubachivsky, Major Archbishop of Lviv. Upon the death of Cardinal Lubachivsky on December 14, 2000, Pope John Paul II named Bishop Husar apostolic administrator of the Ukrainian Greek Catholic Archeparchy of Lviv. In January of 2001, the Synod elected him Major Archbishop of the Church and Father and Head of the Ukrainian Greek Catholic Church. The following month, he was named a cardinal by Pope John Paul II. In 2001, Cardinal Husar along with the Catholic bishops, clergy and faithful of Ukraine welcomed Pope John Paul II on his first visit to a former Soviet Republic.

His Beatitude also became the first Chancellor of the newly established Ukrainian Greek Catholic University in Lviv, Ukraine. Under his leadership in August 21, 2005, the major archiepiscopal see of Kyiv-Halych was officially transferred to Kyiv, the capital city of Ukraine. On 10 February 2011 Pope Benedict XVI announced that he has accepted the resignation of His Beatitude Lubomyr Cardinal Husar, father and head of the Ukrainian Greek Catholic Church and major archbishop of Kyiv-Halych in accordance with 126 § 2 of the Code of Canons of the Oriental Churches. Cardinal Husar remained active in ecclesial and social life of Ukraine. Memory Eternal!

***

UKRAINIAN CATHOLIC BISHOPS OF CANADA AND USA MEET                           IN GLEN COVE, NY

The Ukrainian Catholic Bishops of Canada and USA held their annual meeting from May 2nd thru 4th, 2017 in the Library Building of the Ukrainian Catholic Basilian Fathers at St. Josaphat Monastery located in Glen Cove, NY.  A very comfortable and prayerful environment was generously provided through the hospitality of Very Rev. Basil Salkovski, OSBM, Provincial Superior of the Basilian Fathers of St. Josaphat.

Participants in the meeting were Most Rev. Stefan Soroka, Metropolitan for USA and Archbishop of Philadelphia, Most Rev. Lawrence Huculak, OSBM, Metropolitan for Canada and Archbishop of Winnipeg, Most Rev. Paul Chomnycky, OSBM, Bishop of the Eparchy of Stamford, Most Rev. David Motiuk, Bishop of the Eparchy of Edmonton, Most Rev. Ken Nowakowski, Bishop of the Eparchy of New Westminster, Most Rev. Bryan Bayda, CSsR., Bishop of the Eparchy of Saskatoon, Most Rev. Bohdan Danylo, Bishop of the Eparchy of St. Josaphat in Parma, Bishop John Bura, Auxiliary Bishop for the Philadelphia Archeparchy and Bishop Emeritus Basil Losten of the Eparchy of Stamford.

The Canadian hierarchs shared the experience of their ‘ad limina’ visit made recently with the Catholic Bishops of Western Canada to the Holy Father.  Topics to be considered at the upcoming Synod of the Ukrainian Catholic Church were discussed, as were the consideration of themes for an upcoming Patriarchal Sobor of our Church to be held in 2020. The ongoing implementation of the Vibrant Parish initiative in our eparchies was discussed, as were the preparations for the upcoming visit by the Patriarchal Catechetical Commission to Canada and USA.  The provisions of the Particular Law of our Church were reviewed as were proposed statutes for the Winnipeg and Philadelphia Metropolias.  The bishops discussed the use of social media and explored ways to combine our efforts in various social media initiatives in eparchies.  A committee was formed to develop a core marriage preparation program for implementation in all of our eparchies via social media.  A North American Liturgical Commission was formed to advise the bishops in the ongoing developments in Liturgy.  Clergy formation and the state of consecrated life in our eparchies were also reviewed among other topics of common concern.

A half day visit to the recently opened National September 11 Memorial & Museum in New York City and to St. George Ukrainian Catholic Church were included during the meeting days.  The annual meeting of the Ukrainian Catholic Bishops of USA and Canada facilitates close fraternal sharing and the development of initiatives of common concern.  There is much wisdom in journeying together as the Bishops endeavor to meet the ever changing needs in pastoral ministry in our Ukrainian Catholic Church.

***

COMING SOON

Family Day 2017 larger.pdf


                                         Family day registration form                          

  ***

MARIAN KOCZANSKI (1954 - 2017)

Marian Koczanski, lifelong resident of Stamford, CT, passed away at her home on April 16, 2017. She was 63 years old. Marian was born on January 29, 1954 and was one of five children born to the late Peter and Mary (Tihansky) Koczanski.

Marian graduated from Stamford High School with the class of 1973. She worked as an administrative assistant at St. Basil’s Seminary. Marian was a member of St. Vladimir Ukrainian Catholic Church. She had a natural talent and love for music which was handed down to her from her father who was a former choir director and cantor at St. Vladimir Cathedral. Marian was at her happiest when she was singing as a member in the St Vladimir Cathedral Choir and the Mendelsohn Chorus.

Marian is survived by her sisters; Susan Rubino and Betty Koczanski, her brother; Zachary Koczanski (Kathi), a sister-in-law; Kathy Koczanski, her nieces and nephews; Tim, Matthew (Andrea), Alison and Lexi Koczanski, Jeremy and Brandon Rubino, and Lauren Butler (Brandon) and five grand nieces and nephews. In addition to her parents Marian was preceded in death by her brother, Gregory Koczanski.

Marian’s family will be receiving the sympathy and condolences of friends and family on Wednesday, April 19, 2017 from 4pm to 8pm, with a Parastas service taking place at 7pm, at Bosak Funeral Home, 453 Shippan Ave., Stamford, CT 06902. A funeral service will take place on Thursday, April 20, 2017 at 9:00am at St. Vladimir Ukrainian Catholic Church, 24 Wenzel Terrace, Stamford, CT 06902. The interment will immediately follow the service at St. Michael’s Ukrainian Catholic Cemetery in Terryville, CT.

ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ ! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

***

EASTER PASTORAL LETTER OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV


For the text of the letter click here: English / Ukrainian

***

EASTER PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF THE U.S.A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL


For the text of the letter (in English and Ukrainian) click here

***

LETTER FROM HIS BEATITUDE SVIATOSLAV TO THE YOUTH


For the text of the letter (in Ukrainian) click here


***

SISTER BOHDONNA PODNEY

(1916–2017)


Sister Bohdonna Stephanie Podney, OSBM,  fell asleep in the Lord on Tuesday, March 21, 2017.


God grant her eternal rest and may her memory be eternal!

Вічная Пам'ять!


For more information click here

***

BIOETHICS CERTIFICATE PROGRAM AT ST. BASIL SEMINARY


During March 9-12, 2017 St. Basil Seminary in cooperation with the Ukrainian Catholic University was offering Bioethics Certificate Program. The presenters were Rector of Holy Spirit Seminary in Lviv Fr. Ihor Boyko, PHD, who is also the director of the Program of Bioethics at UCU, and Nataliya Tsiupa, MSB, lecturer in the School of Bioethics. The lectures touched very important moral and ethical issues like the beginning of human life, who is the human embryo?, prenatal diagnosis, abortion, reproductive technologies, human organ transplantation, euthanasia and suicide. The participants also had the opportunity to ask questions and do the case study on the presented issues.

***

RETREAT FOR THE CLERGY OF THE STAMFORD EPARCHY


From February 27 to March clergy of the Stamford Eparchy attended a spiritual retreat at the Mt. Alvernia retreat center in Wappinger Falls, NY. Retreat master was rector of the Holy Spirit Seminary in Lviv Ukraine Rev. Ihor Boyko.


For more images click here

***

LETTER FROM HIS BEATITUDE SVIATOSLA AV ON THE OCCASION OF THE 125TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF PATRIARCH JOSEPH SLIPYY

Text of the letter in Ukrainian

***

CANTORS PROGRAM AT ST. BASIL SEMINARY


Services of the Holy Week

MARCH 24-26, 2017

Poster Eng / Ukr

Schedule

Registration form***

BIOETHICS CERTIFICATE PROGRAM AT ST. BASIL SEMINARY

MARCH 9-12, 2017For more information and registration click here***

KOLYADA AT ST. BASIL SEMINARY, JANUARY 14 2017


For more images in the Image Gallery click here***

CHRISTMAS PASTORAL LETTER OF HIS BEATITUDE SVIATOSLAV

Click here for text in English and Ukrainian

***

PASTORAL MESSAGE OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF THE U.S.A.

TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL

Click here for text in English and Ukrainian

***

LETTER REGARDING THE MISSION TRIP TO UKRAINE FROM THE SISTERS OF THE ORDER OF ST. BASIL THE GREAT

Click here for text in English

***

LETTER FROM HIS BEATITUDE SVIATOSLAV ABOUT THE DANGER OF GENDER IDEOLOGY

Click here for text in Ukrainian

***

SERVING ONE’S NEIGHBOUR — DIAKONIA IN THE LIFE OF THE UGCC POST-SYNODAL PASTORAL LETTER OF THE SYNOD OF BISHOPS OF THE UKRAINIAN GREEK-CATHOLIC CHURCH TO THE CLERGY, RELIGIOUS AND LAITY


Click here for English and Ukrainian text

***

PYLYPIVKA (ADVENT) PASTORAL OF THE UKRAINIAN CATHOLIC HIERARCHY OF THE U. S. A. TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS AND BELOVED FAITHFUL


For Pylypivka pastoral letter (English and Ukrainian) click here

***

POST SOBOR CONFERENCE IN STAMFORD, CT

On October 8, 2016 St. Basil Seminary hosted Eparchial Post Sobor Conference. The clergy and lay representatives from the parishes of the Eparchy of Stamford through presentations and discussions analyzed how their parishes have changed since the Eparchial Sobor "Vibrant Parish" in 2013 and what can be done to make the parish life more vibrant.

For more images click here

***

FALL CLERGY DAYS

During October 3-5, clergy of the Eparchy of Stamford attended their annual fall clergy days at Mt. Alvernia Retreat Center in Wappinger Falls, NY.

***

ALTAR BOY CONVENTION AT ST. BASIL SEMINARY

On September 24 2016 St. Basil Seminary held an Altar Boy Convention for the young altar servers from the parishes of the Eparchy of Stamford. Under the guidance of Bishop Paul Chomnycky, Eparch of Stamford, Father Roman Malyarchuk, rector of St. Basil Seminary and other assisting clergy from the Eparchy, the young men refreshed their knowledge and learned new things during the presentations about what does it mean to be an altar server. After the Divine Liturgy and lunch they had a recreation time in the seminary gym where they had an opportunity to practice their skills in shooting the ball in the basket. The recreation time was followed by the movie "Don Bosko" and dinner. This convention was a wonderful chance for young altar servers from the Eparchy of Stamford to deepen their knowledge about their role as altar servers and their relationship with God.

Sincere thanks to all participants!

More images from the Altar Boy Convention are in the Image Gallery

***

+V. REV. CANON LUBOMYR MUDRY 1923-2016

V Rev Canon Lubomyr Mudry fell asleep in the Lord Wednesday, September 14th. He was 93. Father served as Assistant Pastor in Boston, Detroit, Philadelphia, Ansonia, Buffalo and Yonkers, and as Pastor in Salem, Ozone Park, and as Rector of the Stamford Cathedral. He was called to serve as eparchial Consultant and Chancellor and was named Canon by His Eminence, Cardinal Joseph Slipyj.


God grant him eternal rest and may his memory be eternal! Вічная Пам'ять!

Funeral arrangements:

Parastas: Sunday, September 18, 2016 at 5:00 PM in Holy Trinity Ukrainian Catholic Church, 288 Vanderbilt Avenue, Staten Island NY 10304

Funeral Liturgy: Monday, September 19, 2016 at 10:00 AM in Holy Trinity Ukrainian Catholic Church, Staten Island.

Interment will be in St. Gertrude Cemetery, 53 Inman Avenue, Colonia NJ 07067.

***

+BISHOP RICHARD S. (SEMINACK) 1942-2016

His Grace Bishop Richard Stephen (Seminack) 74 fell asleep in the Lord August 16, 2016. After a prolonged battle with Cancer, he died at Alden Poplar Creek Rehabilitation Center in Hoffman Estates, IL. Please remember Bishop Richard in your prayers.


May his memory be eternal! Вічная Пам'ять!


For more information and funeral schedule click here


***

JUBILEE OF PRIESTLY ORDINATION

"On June 14, 1956, in the Ukrainian Catholic Cathedral in Philadelphia, Bishop Ambrose Senyshyn ordained two young men, John Squiller and Leon Mosko to the Holy Priesthood.  In the decades since, both Msgr. Squiller and Msgr. Mosko have served our Church in America faithfully, having principally dedicated themselves to the education of youth and priestly formation.  On June 28, 2016 a Divine Liturgy of Thanksgiving was celebrated in St. Basil Seminary Chapel by Bishop Paul Chomnycky, Bishop Bohdan Danylo, Bishop John Bura, Bishop Emeritus Basil Losten and numerous clergy in commemoration of their 60th anniversary of priestly ordination.  The seminary chapel was crowded with religious sisters, family, friends and well-wishers.  A jubilee luncheon was held following the liturgy in the seminary dining room.  We wish Msgr. Mosko and Msgr. Squiller God's choicest blessings, health, happiness, and spiritual consolation for many happy years!  На многая і благая літа!"

More images are in the Media Gallery

***

NEW BOOK BY REV. DR. IVAN KASZCZAK

The Eparchy of Stamford is proud to announce the publication of a new book authored by one of its own priests, Rev. Dr. Ivan Kaszczak, entitled: "Bishop Soter Stephen Ortynsky: Genesis of the Eastern Catholic Churches in America"  The book can be purchased online at Amazon at the following link:

http://www.amazon.com/Bishop-Soter-Stephen-Ortynsky-Catholic/dp/1533322805/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464720464&sr=8-1&keywords=kaszczak

The author writes in the book's preface: "This book traces the life of Bishop Sotor Stephen Ortynsky, the first Eastern Catholic Bishop in the Western Hemisphere. The book also records the early years of the Ruthenian-Ukrainian "Greek Catholic Church" in the United States, which set the stage for the beginnings of the Eastern Catholic Churches in the United States.

 Bishop Ortynsky served as the first hierarch of the Ruthenian Greek Catholic Church in the United States. As the first Eastern Catholic bishop in the Western Hemisphere, he significantly influenced the U.S. Catholic Church in its structure and ecclesiology. The lack of episcopal oversight at the inception of the Ruthenian Greek Catholic Church in the U.S. led to the fracturing of its membership.

 Ortynsky, in spite of his best efforts, became a target and scapegoat for much of the dissension within his church, and the lack of understanding from without. For many fellow Catholics in the Latin Church, Bishop Ortynsky stood in direct opposition to the Latin rite Catholic Church’s unity of jurisdiction and uniformity of discipline.

 Various churches sought the conversion of Ruthenian Catholics. The diverse ethnic composition of the Ruthenian Greek Catholic Church was fertile ground for misunderstanding. Many members considered themselves Rusins, Ukrainians, Slovaks, Hungarians and other ethnicities; nevertheless, in spite of these challenges Ortynsky persevered, asserting his church’s rightful autonomy and evangelical mission to preach the Gospel to all nations.

 To understand the history of Catholicism in the United States, one needs to understand both the Western (Latin) and the Eastern Catholic Churches that took root in the Land of Washington. The Catholic Church is divided into East and West based on the ancient division of the Roman Empire. The Latin Church has been dominant in the West, while twenty-one Eastern Catholic Churches, devolving from the Antiochian, Alexandrian, Byzantine, and Armenian traditions, predominated in the East.

 The Ruthenian Catholic Church discussed in this book is presently divided into two Churches: The Byzantine (Ruthenian) and the Ukrainian Catholic Churches. Both belong to the Byzantine tradition.

  In the late nineteenth century, the Latin Church had systematically consolidated its position in American society through its religious communities and institutions. By the 1870s, this church, which had spread throughout the planet in concert with the European empires with which it was aligned, began to face a new challenge to its identity.

 The Eastern Catholics from Eastern Europe and the Middle East had begun to immigrate to America, due to economic factors and the pressures of regional wars.

 This book addresses the confluence of these Western and Eastern Churches. It speaks to both the accomplishments and the shortcomings of the Church’s history—the “good” and the “bad”—and it follows a principle articulated by Rev. John Tracy Ellis, an outstanding historian of the Catholic Church in America, who cited the words of Pope Leo XIII, as he opened the Vatican Secret Archives, on August 18, 1883: “The first law of history is to dread uttering falsehood; the next is not to fear stating the truth.”

  In that spirit, I have attempted to present a balanced and inclusive, though not exhaustive, view of the history that includes both the Eastern and Western strains of Catholicism, strains that form the crux of Catholic Church history in the United States. I believe this approach can inform and illuminate, while showing respect for both the Ukrainian Catholic Church and the Ruthenian Catholic Church—and shedding light on their common heritage."

***

CLERGY DAYS AT MT. ALVERNIA


June 6 to June 8 2016 priests from the Stamford Eparchy attended Clergy Days at Mt. Alvernia Retreat Center in Wappinger Falls, NY. Several themes were presented  to the clergy of the Eparchy of Stamford:  “The Vibrant Parish: Post Sobor - Today and Tomorrow” presented by Most Reverend Bohdan Danylo, St. Josaphat Eparchy of Parma; Canonical matterspresented by Rev. Msgr. Peter Waslo, Archeparchy of Philadelphia; “Three Icons of Christ: Mercy visualized in the icons of Our Lord” presented by Father Joseph Bertha, Ph.D., of the Byzantine Ruthenian Eparchy of Passaic.

 Also clergy greeted the Jubilarians, who are celebrating jubilee of their ordination to priesthood this year:  60 – Msgr. Leon Mosko; 60 – Msgr. John Squiller; 55 – Fr. Mudry; 55 – Fr. Woytyna; 45 – Fr. Gronski; 40 - Msgr. Terlecky; 35 – Fr. Bundz; 35 – Fr. Godenciuc; 25 – Fr. Weiner; 15 – Fr. Manolev; 15 – Fr. Markovitch;  5 – Fr. Behay. Mnohaya Lita!

Typicon 2018
JAN10_2011 - 50th Anniversary Book Final Copy.pdf Pastoral Guide in America.pdf MISSION-DAYS-2017-people-eng-screen-FINAL.pdf MISSION-DAYS-2017-people-ukr-screen-FINAL.pdf